Polityka prywatności

Polityka prywatności Tikkurila Polska S.A.
obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych użytkowników w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

1. Administrator zbioru danych osobowych:

Tikkurila Polska S.A.  (zwana dalej Tikkurila) ul. Ignacego Mościckiego 23,39-200 Dębica, e-mail: OchronaDanychOsobowych@tikkurila.com.

2. Kontakt do reprezentanta administratora:

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

3. Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje działania firmy Tikkurila dotyczące informacji, jakie Tikkurila zbiera o swoich klientach i użytkownikach (w jaki sposób są one gromadzone i wykorzystywane). Korzystanie z produktów i usług firmy Tikkurila, a także odwiedziny na stronie Tikkurila podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

4. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące (jednocześnie może mieć zastosowanie jeden lub więcej celów):

 • Marketing dla Państwa

Tikkurila może wykorzystywać Państwa dane osobowe do reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość, innych form marketingu bezpośredniego jak również badań rynkowych i badań opinii publicznej. Tikkurila może wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu spersonalizowania naszej oferty i dostarczenia Państwu jak najodpowiedniejszych treści. Oznacza to na przykład przedstawianie propozycji i wyświetlanie dostosowanej zawartości i reklam w usługach naszych i stron trzecich. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a, c

 • Zarządzanie usługami i ich rozwój

Tikkurila może wykorzystywać Państwa dane osobowe do zarządzania swoją działalnością gospodarczą i jej rozwijania Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a, b, c.

5. Jakie informacje zbieramy o użytkownikach?

Zawartość zbioru danych osobowych Tikkurila może obejmować następujące kategorie danych i zmiany dokonywane w tych kategoriach danych:

Kategorie danych dotyczące konsumentów

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu)
 • preferencje językowe
 • wykonywany zawód i/lub jego opis
 • inne dane służące do identyfikacji
 • zgody na marketing i zastrzeżenia

Kategorie danych dotyczące przedstawicieli poszczególnych jednostek

 • imię i nazwisko
 • nazwa oraz inne istotne informacje dotyczące jednostki, dla której Państwo pracują
 • Państwa dane kontaktowe w jednostce, dla której Państwo pracują (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu)
 • preferencje językowe
 • wykonywany zawód i/lub jego opis oraz inne istotne informacje dotyczące Państwa pracy
 • zgody na marketing i zastrzeżenia

Dodatkowe kategorie danych dla obu powyższych grup

 • kampanie reklamowe i promocje kierowane do Państwa, jak również ich wykorzystanie
 • informacje dotyczące korzystania z usług cyfrowych firmy Tikkurila jak również treści cyfrowe stworzone przez Państwa
 • dane techniczne wysyłane do Tikkurila przez Państwa urządzenia cyfrowe (takie jak komputery i urządzenia mobilne), jak również informacje związane z plikami cookies i innymi podobnymi technologiami

6. Skąd uzyskujemy Państwa dane osobowe?

Informacje są zbierane od Państwa oraz z oprogramowania, podczas gdy korzystają Państwo z naszych produktów i usług.

Państwa dane osobowe oraz ich aktualizacje mogą być również uzyskiwane od organizacji i firm oferujących usługi aktualizacji danych osobowych, serwisów społecznościowych, publicznych katalogów oraz innych ogólnie dostępnych źródeł informacji.

7. Czy Państwa dane są regularnie udostępniane innym?

Tikkurila nie sprzedaje, nie dzierżawi i w żaden inny sposób nie ujawnia Państwa danych osobowych stronom trzecim poza podmiotami wchodzącymi w skład światowej grupy kapitałowej Tikkurila chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: agencje marketingowe, agencje badawcze, agencje eventowe, kurierzy.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe upoważnionym do tego stronom trzecim, które wykonują usługi dla firmy Tikkurila do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności w granicach obowiązującego ustawodawstwa. Może to obejmować na przykład świadczenie usług takich jak usługi w zakresie oprogramowania, zarządzanie danymi osobowymi i ich analiza, przeprowadzanie badań i zarządzanie marketingiem oraz przeprowadzanie różnorodnych kampanii reklamowych. Ponieważ Tikkurila poważnie podchodzi do obowiązku ochrony Państwa danych osobowych, w związku z tym nie pozwala tym firmom wykorzystywać ich w innym celu niż do świadczenia tych usług, i wymaga od nich, aby chroniły Państwa dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe rozważnie wybranym stronom trzecim do celów wspólnego lub niezależnego marketingu bezpośredniego. Udostępnianie Państwa danych do takich celów w zasadzie może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy zamierzone cele strony trzeciej nie są sprzeczne z celami firmy Tikkurila opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Jedynie niezbędne minimalne ilości Państwa danych osobowych są udostępniane stronom trzecim.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe na podstawie ważnego nakazu sądu lub decyzji innego organu publicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe w ramach jakiegokolwiek połączenia, przejęcia, sprzedaży aktywów spółki lub przeniesienia usług do innego dostawcy. Odnosi się to również do mało prawdopodobnego przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w którym Państwa dane osobowe zostałyby przeniesione do innej jednostki w wyniku takiego postępowania.

W takim wypadku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o zmianie podmiotu administrującego Państwa danymi osobowymi. Dane te nie podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Czy Państwa dane są przenoszone do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Usługi firmy Tikkurila mogą być świadczone z wykorzystaniem zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie. Dlatego też Tikkurila może przenosić Państwa dane osobowe poza granice kraju, w którym korzystają Państwo z naszych usług, w tym do krajów spoza UE i EOG, które nie mają przepisów prawnych zapewniających szczególną ochronę danych osobowych lub które mają różne przepisy prawne dotyczące ochrony danych. W takich przypadkach Tikkurila zapewnia, że istnieje podstawa prawna dla takiego przeniesienia i że odpowiednia ochrona Państwa danych osobowych, która jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, będzie zachowana, na przykład poprzez wykorzystanie standardowych umów zatwierdzonych przez właściwe władze (w razie konieczności) oraz wymaganie stosowania innych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę informacji. Zadbamy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych.

9. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Tikkurila może przetwarzać Państwa dane osobowe w tym stałym rejestrze marketingowym przez okres 3 lat. W przypadku powstania relacji konsumenckiej lub jakiejkolwiek podobnej relacji pomiędzy Państwem a firmą Tikkurila, Państwa dane osobowe zostaną przeniesione z niniejszego pliku danych osobowych do rejestru klientów firmy Tikkurila. Tikkurila może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów podatkowych lub prawnych tak długo, jak będzie to konieczne lub do czasu usunięcia Państwa danych na Państwa żądanie.

10. Zasady zabezpieczania danych

Tikkurila stworzyła techniczne i administracyjne zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

Jedynie wyznaczeni pracownicy firmy Tikkurila i organizacji działających na zlecenie lub w imieniu firmy Tikkurila są uprawnieni do korzystania z aplikacji do przetwarzania zbioru danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające dane w aplikacji posiadają indywidualne prawo użytkowania przyznane przez administratora. Stworzono różne poziomy dostępu w oparciu o rodzaj danych, jakich dana osoba potrzebuje zgodnie z jej zakresem obowiązków. System jest zabezpieczony zaporą sieciową, która chroni go przed dostępem spoza firmy Tikkurila.

Wszyscy pracownicy firmy Tikkurila i jej podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji o danych osobowych, które uzyskują w swojej pracy.

Przetwarzane ręcznie dokumenty zawierające Państwa dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

11. Prawo do dostępu, poprawiania i zastrzeżenia danych

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej.

Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila. Wniosek o prawo dostępu (sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych) powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o prawo dostępu musi być podpisany. Wniosek o prawo dostępu może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub przesłany na adres email: OchronaDanychOsobowych@tikkurila.com.

Mają Państwo prawo zastrzeżenia danych osobowych w zakresie przetwarzania ich przez firmę Tikkurila dla celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość, innych form marketingu bezpośredniego, badań rynkowych i badań opinii publicznej oraz prawo do żądania sprostowania błędnych danych kontaktując się z osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony administratora.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila zarówno w całości jak i w części. Wniosek o usunięcie danych powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych musi być podpisany. Wniosek o usunięcie danych może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem i nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Rezygnacja z otrzymywania ofert w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Uniemożliwi to:

 • zbieranie informacji w celu poprawy relacji,
 • przygotowanie spersonalizowanej oferty
 • przesłanie informacji o produktach, usługach, ofercie oraz innych istotnych treści

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych. Jeżeli wniesiony sprzeciw będzie zasadny i Administrator danych nie będzie miał podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy dane, wobec wykorzystania których Państwo wnieśli sprzeciw.

Mają Państwo „prawo do bycia zapomnianym” tj. prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Mają Państwo prawo poprosić o kopię swoich danych osobowych, zawartych w tym rejestrze. Wniosek musi być złożony pisemnie do osoby kontaktowej lub do Administratora Danych lub wysłany mailem na adres OchronaDanychOsobowych@tikkurila.com.

12. Wybór prawa i prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego oraz dane kontaktowe organu nadzorującego

Przetwarzanie niniejszego zbioru danych osobowych jest regulowane przez prawo polskie. W przypadku, gdy podejrzewają Państwo naruszenie przepisów prawa o ochronie danych, a sprawa nie została rozwiązana polubownie między Państwem, a Administratorem danych, mogą Państwo zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

13. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Tikkurila może od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę Prywatności lub zmienić bądź cofnąć dostęp do różnych usług w dowolnym czasie za lub bez powiadomienia. Jeśli jednak niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona w zasadniczy, niekorzystny sposób, Tikkurila zamieści na swojej głównej stronie zawiadomienie o takiej zmianie widoczne przez okres 30 dni. Tikkurila zaleca, aby użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali niniejszą Politykę prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi takimi zmianami.