Warunki korzystania z serwisu

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ MARKI TIKKURILA

Niniejsze Warunki Korzystania ze Strony (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie wobec wszystkich użytkowników („Użytkownik”), którzy chcą uzyskać dostęp do Strony Internetowej marki Tikkurila www.tikkurilapotegakolorow.pl i chcą z niej korzystać. Osoby, które nie akceptują Warunków Korzystania ze Strony oraz zapisów zawartych z Polityce prywatności nie mogą korzystać z niniejszego serwisu.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, w dowolnym terminie, w prawach do korzystania ze Strony Internetowej, w jej treści oraz w przywołanych na niej usługach. Użytkownik wyraża zgodę na zastrzeżone przez firmę Tikkurila Polska S.A. prawo do dokonywania wszelkich zmian, oraz na to, że będzie odpowiadać za regularne sprawdzanie treści wspomnianych Warunków. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po wprowadzeniu takich zmian, oznacza, że tym samym Użytkownik akceptuje zmienione Warunki.

Nieuprawnione użytkowanie

Użytkownikowi nie wolno zmieniać, kopiować, prezentować, przekazywać, lub sprzedawać jakichkolwiek informacji, danych, oprogramowania, produktów, usług uzyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej, nie wolno mu też udzielać jakichkolwiek praw do ich wykorzystania. Użytkownikowi nie wolno korzystać z dostarczanych usług w niedopuszczalny, obraźliwy, lub niezgodny z prawem sposób, na przykład do wysyłania tekstów reklamowych, tzw. łańcuszków, lub do rozsyłania wiadomości w innych celach, do spamowania stron trzecich, lub używania fałszywych danych identyfikacyjnych bądź adresów poczty elektronicznej, ani też do przekazywania w inny sposób wprowadzających w błąd informacji na temat tożsamości Użytkownika, lub prawdziwych źródeł wiadomości. Użytkownikowi nie wolno na łamach serwisu szkalować dobrego imienia firmy Tikkurila Polska S.A., jej oddziałów oraz partnerów biznesowych.

Dostęp do świadczonych usług oraz zawartość strony internetowej

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do świadczonych usług, lub do dokonania zmian technicznych, bądź zmian o innym charakterze, które dotyczyć będą sposobu funkcjonowania tych usług. Firma Tikkurila Polska S.A. zachowuje prawo do monitorowania wszystkich materiałów zawartych na Stronie Internetowej oraz do zamieszczania komentarzy, przesuwania, lub usuwania wszelkich materiałów uznawanych za obraźliwe lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób naruszające warunki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za te działania.

Warunki dotyczące prawa autorskiego

Niniejsza Strona Internetowa podlega i jest chroniona prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz umowami. Nazwy produktów, usług oraz znaki towarowe i logo marki Tikkurila widoczne na Stronie Internetowej są chronione przez prawo w zakresie znaków towarowych, projektu oraz praw autorskich. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie licencji lub praw do wykorzystania jakichkolwiek znaków towarowych,

projektów czy innych elementów zastrzeżonych prawami autorskimi umieszczonych na Stronie Internetowej, będących własnością firmy Tikkurila Polska S.A. lub stron trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość Strony Internetowej dostarczana jest na zasadzie ‘taka jak dostępna’ , bez żadnych gwarancji. Firma Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępności Strony Internetowej. Podczas korzystania z bezpłatnych usług dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej, Użytkownik nie będzie pociągał firmy Tikkurila Polska S.A. do odpowiedzialności dotyczącej standardów jakościowych Strony Internetowej lub stopnia, w jakim strona odpowiada danym celom lub jej błędnego działania, bądź zaprzestania udostępniania przez nią usług, lub dostępnych na niej aplikacji. Firma Tikkurila Polska S.A. nie będzie w jakikolwiek sposób odpowiadać za bezpośrednie, pośrednie, lub wynikłe szkody, koszty, lub utratę zysków, wynikające z możliwości korzystania lub faktycznym korzystaniem ze Strony Internetowej.

Strona Internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych utrzymywanych przez strony trzecie. Firma Tikkurila Polska S.A. nie będzie czynnie monitorować ich zawartości, nie będzie też odpowiadać za dokładność i treść jakichkolwiek informacji lub towarów na nich oferowanych, ani też za poprawność działania łącz do nich prowadzących. Po kliknięciu na reklamie umieszczonej na Stronie Internetowej, Użytkownik może zostać przeniesiony na strony internetowe

utrzymywane przez strony trzecie. Firma Tikkurila Polska S.A. nie odpowiada za działania usługodawców stron trzecich. Usługodawcy są indywidualnie odpowiedzialni za ich własne czynności, działania marketingowe oraz materiały.

Tikkurila Polska S.A. • ul. I. Mościckiego 23 • 39- 200 Dębica • Infolinia: 0801-88-99-65 • e-mail: tikkurilapolska@tikkurila.com